De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (DPCC-SO)

Algemeen

De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (DPCC-SO) behoort tot de participatiestructuren van het katholiek onderwijs.
Naar het beeld van de Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs (ARKO) is de DPCC-SO paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende groepen: de Bisschoppen, de schoolbesturen, de representatieve vereniging van het personeel en de representatieve vereniging van de ouders.

De Bisschop draagt aan de DPCC-SO zijn beslissende bevoegdheid over i.v.m. de problemen die behoren tot de planning van het katholiek gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De DPCC-SO beschikt over een initiatiefrecht om adviezen te formuleren in verband met de wijzigingen van schoolbesturen.
De DPCC-SO waakt tevens over de werking van de scholengemeenschappen, evenals over de coördinatie tussen scholen/scholengemeenschappen. Al dan niet op vraag van de scholen/scholengemeenschappen zelf en al dan niet in samenspraak met het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)/Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO)/Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) kan de DPCC-SO eveneens concrete initiatieven nemen om te bemiddelen of om het overleg tussen scholen/scholengemeenschappen te sturen.
Tenslotte kan de DPCC-SO tussentijdse adviezen formuleren over de onderhandelingen die door het katholiek onderwijs gevoerd worden met officiële instanties.

Klik hier voor het statuut van de DPCC-SO te raadplegen.