Comité Besturen Bisdom Hasselt (COBES Hasselt)

Algemeen

Het comité Besturen Bisdom Hasselt is een lokaal platform waar besturen belangrijke dossiers bespreken voor hun werking en de werking van andere besturen in Hasselt. Uit de leden van het comité besturen worden bestuurders afgevaardigd voor de verschillende  inspraakorganen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij ondersteunt een doeltreffende werking op het lokale en centrale niveau.

Het Comité Besturen Bisdom Hasselt vormt een tussenschakel voor de doorstroming van informatie, enerzijds naar de lokale schoolbesturen en anderzijds vanuit de lokale schoolbesturen naar het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en voor de raadpleging van de besturen. Het heeft ook als taak bij te dragen tot de vorming en de begeleiding van de leden van de besturen.

De vicaris voor onderwijs is in zijn bisdom voorzitter van het comité. In het bisdom Hasselt wordt hij afgevaardigd door Pierre Colla, directeur DOd en coördinator van de schoolbesturen.

Alle besturen aangesloten bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen kandidaten voordragen voor en deelnemen aan de verkiezing van de leden, volgens een procedure die in elk bisdom afzonderlijk wordt bepaald. Naast de rechtstreeks verkozen leden zijn er ook enkele leden aangeduid door de vicaris voor onderwijs van het betrokken bisdom en door de verenigingen van de religieuzen. Het Comité Besturen Bisdom Hasselt heeft ook enkele personen van de pedagogische begeleidingsdienst opgenomen als adviseurs.

Er wordt, met het oog op een representatieve vertegenwoordiging, over gewaakt dat alle niveaus en vormen van onderwijs uitdrukkelijk vertegenwoordigd zijn in het Comité Besturen Bisdom Hasselt: basisonderwijs (BaO), secundair onderwijs (SO), hogeschoolonderwijs (HO), buitengewoon onderwijs (BuO), volwassenenonderwijs (VO) en internaten.

We stellen vast dat er nog onvoldoende vrouwelijke bestuurders deel uitmaken van ons comité. Zij zijn zeker welkom voor een nieuwe samenstelling in de toekomst. Wij doen hiermee een warme oproep naar kandidaten voor de volgende verkiezingen.